Ngày 28/12/ 2018 trường THCS thị trấn tổ chức lễ sơ kết học kỳ 1 và tái giảng học kỳ 2 trang trọng và ý nghĩa. Đã trao thưởng cho 5 tập thể lớp tiên tiến, 18 học sinh giỏi, 145 học sinh tiên tiến, 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 1 dự án KHKT đạt giải ...