Kính gửi: Các đơn vị trường học

Do yêu cầu cần báo cáo gấp về tình hình học sinh bán trú (MN và phổ thông). Nên đề nghị các đơn vị trường học có tên trong bảng biểu dưới đây hoàn thiện số liệu và gửi bản mềm về địa chỉ gmail: anhtienpgdpy@gmail.com trước 8h ngày 07/6/2019.

Lưu ý:

- Các trường MN báo cáo theo biểu 01 cột 14, 15

- Các trường Phổ thông  báo cáo theo biểu 01 cột 17, 18

Trân trọng cảm ơn

Ngày ban hành:
06/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trên cơ sở dữ liệu toàn ngành (CSDL.MOET.GOV.VN) hiện đang còn thiếu một số thông tin cơ bản về thông tin trường, lớp, nhà vệ sinh, ... do đó Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường khẩn trương thực hiện một số nội dung sau đây:

1.  Truy cập mục Quản lí giáo dục ... để cập nhật đầy đủ thông tin Hồ sơ trường. (cập nhật đầy đủ các hạng mục và thêm điểm trường sau sát nhập nếu có)

2. Truy cập mục Quản lí giáo dục ... để cập nhật và báo cáo thông tin nhà vệ sinh tại mục 5.CSVC

3. Truy cập mục Báo cáo số liệu ... để lấy dữ liệu từ hệ thống (lần lượt từng biểu mẫu)

4. Rà soát kết quả trên biểu mẫu báo cáo

5. Gửi báo cáo đầu năm

Đề nghị các đơn vị hoàn thành trước 16h ngày 01/11/2018.

Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 17/9/2018. Phòng GD&ĐT đã ban hành công văn 166/PGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý bếp ăn bán trú trong các đơn vi trường học. Trong đó êu cầu các trường báo cáo định kỳ hàng tháng về số liệu học sinh bán trú của các đơn vị. Tuy nhiên đến nay còn nhiều đơn vị (danh sách sau đây) chưa báo cáo. Đề nghị Hiệu trưởng các trường quan tâm thực hiện

1Trường TH-THCS Mường Thải
2Trường TH-THCS  Huy Tường
3Trường TH-THCS  Suối Tọ
4Trường TH-THCS Mường Do
5Trường TH-THCS  Bắc Phong
6Trường TH-THCS  Nam Phong
7Trường TH-THCS  Đá Đỏ 
8Trường THCS Quang Huy
9Trường THCS Mường Cơi
10Trường TH Suối Tọ 2
11Trường TH-THCS Huy Thượng
12Trường MN Gia Phù
Ngày ban hành:
28/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website